Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica ledigförklarar forsknings- och resestipendier för 2022

Forskningsstipendium söks som en Individuell ansökan. En (1) till tre (3) månader kan beviljas för
forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för
att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering
inför ansökan om docentur, liksom för uppstart av avhandlingsarbete.
Handledare och doktorand/er som söker för samma projekt kan erhålla sammanlagt max 4 månader.
Den som vid ansökningstillfället är docent kan ej söka dessa stipendiemedel.

Resestipendierna avser huvudsakligen auskultationsbesök vid ÖNH-kliniker i Europa
eller Nordamerika, men även övriga kontinenter kan komma ifråga. Målsättningen är att ny kunskap
inom den kliniska ÖNH-verksamheten skall kunna ”hämtas hem”. Resestipendier för deltagande i
kongress/konferens beviljas ej liksom resa i anslutning till post doc-vistelse.

Sökande av Acta-stipendier skall vara medlem av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi,
Huvud- och Halskirurgi.

GDPR (dataskyddsförordningen): Registrering av personuppgifter kommer att ske.
Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras
ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansökningstiden för 2022 har gått ut. Välkommen igen nästa år!